Všeobecné obchodné podmienky v dennom tábore Hravá atletika ROSLY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú predovšetkým pravidlá účasti detí na denných táboroch organizovaných
spoločnosťou ROSLY s.r.o. Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. organizátora a rodiča/zákonného
zástupcu dieťaťa vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol odoslaním prihlasovacieho formulára na kurz/tábor na webovej stránke organizátora. www.rosly.sk
a) Organizátor (ďalej len “dodávateľ”):
ROSLY, s.r.o.

Hollého  162/17
01501 Rajec
IČO: 0047406232
DIČ: 2023879341 (Neplatca DPH)
Bankové spojenie: FIO banka, č. ú.: 2000487073/8330
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 60279/L

b) Objednávateľom sa môže stať akákoľvek fyzická osoba – rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa spôsobilý na právne
úkony (ďalej len “objednávateľ”).

c) Táborom sa pre účely tejto zmluvy rozumie: - denný letný tábor určený pre deti od 7 do 13 rokov so ponukou aktivít zameranou na pohyb, tvorenie a vedenie, ktorých sa dieťa môže v čase od 7:00 do 17:00 účastniť, tábor sa koná na adrese uvedenej v ponuke na webe rosly.sk, jeden turnus trvá 5 dní (pondelok až piatok)

2. Zmluvný vzťah

a) Medzi dodávateľom a objednávateľom vzniká zmluvný vzťah výberom termínu tábora na stránke www.rosly.sk, vyplnením a odoslaním online prihlasovacieho formulára (registrácia) a jeho potvrdením pomocou e-mailu generovaného prihlasovacím systémom. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí registrácie, ktorého prílohou je zálohová faktúra, dochádza k uzavretiu zmluvy, teda k záväznému prihláseniu.

b) Dodávateľ sa zaväzuje uviesť na webovej stránke všetky informácie pravdivo a zrozumiteľne.

c) Objednávateľ odoslaním prihlasovacieho formuláru vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a s cenou produktu.

d) Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje vyplnené vo formulári sú pravdivé.

3. Cena produktov a tovaru

a) Cena jedného turnusu pokrýva 1 týždeň pre 1 dieťa v dennom tábore. t.j. 5 dní, pondelok až piatok.

b) Cena je viditeľne uvedená na webovej stránke dodávateľa www.rosly.sk.

c) Cena zahŕňa:

- dennú starostlivosť o dieťa zaškolenými inštruktormi
- stravu:obed
- pitný režim
- ceny a odmeny

d) Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné. Akciové ceny sú platné do dátumu ukončenia akcie. Akékoľvek
dodatočné zľavy, individuálne zľavy, nie sú vzájomne kombinovateľné.

e) Dodávateľ posiela spolu s potvrdením prijatia registrácie e-mailom objednávateľovi faktúru vo výške 100%
ceny.

f) Objednávateľ, ktorý obdržal zálohovú faktúru sa zaväzuje uhradiť cenu za vybraný produkt bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet najneskôr do 10 dní od doručenia faktúry. Ako variabilný symbol (VS)
uvedie číslo uvedené na faktúre, v poznámke uvedie meno dieťaťa alebo meno rodiča/zákonného zástupcu
Peňažný ústav: Fio Banka
Číslo účtu: 2000487073/8330
IBAN: SK9183300000002000487073

g) Dodávateľ sa zaväzuje po prijatí platby na bankový účet odoslať objednávateľovi emailom potvrdenie/daňový
doklad/faktúru.

h) Ak objednávateľ nezaplatí faktúru do 10 dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na stránke www.rosly.sk, dodávateľ odošle emailom upomienku.

i) Ak objednávateľ neuhradí upomienku, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

j) Dodávateľ sa zaväzuje po prijatí platby na bankový účet odoslať objednávateľovi emailom potvrdenie o platbe, t.j. daňový doklad – faktúru.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

a) Objednávateľ sa zaväzuje dodržať príchod dieťaťa do tábora vždy medzi 7:30 a 8:30 hod (ak nie je dohodnuté inak).

b) Objednávateľ sa zaväzuje vyzdvihnúť dieťa z tábora vždy po 16:00 hod (ak nie je dohodnuté inak).

c) Pokiaľ príde prevziať dieťa iná osoba, ako zákonný zástupca, dieťa mu bude vydané, len na základe písomného povolenia od zákonného zástupcu.

d) Objednávateľ prehlasuje, že dieťa, ktoré bolo zaregistrované na kurz/tábor
- má základné sociálne návyky
- je samostatné a schopné zaradiť sa do kolektívu
- je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov

e) Dodávateľ sa zaväzuje, že svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom nebude
bezdôvodne narúšať priebeh tábora

f) V prípade prerušenia účasti na tábore má objednávateľ nárok iba na vyúčtovanie ceny za nevyčerpanú stravu a to iba v prípade, ak je dôvodom odchodu ochorenie dieťaťa. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.

g) Drahé veci, oblečenie, šperky, mobilné telefóny, fotoaparáty, mp3 prehrávače, elektronické hry neodporúčame dávať deťom do táborov alebo na kurzy. Za ich stratu alebo poškodenie dodávateľ nezodpovedá.

h) Objednávateľ sa zaväzuje, že oboznámi dieťa, ktoré prihlásil do denného detského tábora s táborovými pravidlami. Vprípade porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

i) Objednávateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa pravdivo o zdravotnom stave dieťaťa.

j) Ak dieťa užíva lieky, objednávateľ je povinný túto skutočnosť zdôrazniť dodávateľovi najneskôr v deň nástupu do tábora a lieky osobne odovzdať zdravotníkovi spolu s písomnou inštrukciou k užívaniu liekov.

k) Objednávateľ sa zaväzuje priniesť v deň nástupu dieťaťa do tábora nasledujúce doklady:
- kópiu dokladu o úhrade tábora
- kópiu zdravotného preukazu poistenca
- informovaný súhlas zákonného zástupcu
- prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od doktora
- v prípade zdravotných problémov dieťaťa (napr. alergie, zdravotné obmedzenia, zhoršené sociálne zručnosti) je objednávateľ povinný priniesť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, resp. vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa na tábore s dátumom nie starším ako 1 týždeň pred nástupom.

5. Práva a povinnosti dodávateľa

a) Dodávateľ sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v týchto všeobecných podmienkach.

b) Dodávateľ nenesie zodovednosť za činnosť tretích strán v súvislosti s organozáciou tábora (zmluvní partneri a dodávatelia)

c) Ak je dodávateľ nútený v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností, popr. pri nenaplnení turnusu (denný tábor) dostatočným počtom detí, zmeniť podmienky, alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu termínu za iný zo svojej ponuky. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí dodávateľ mu vráti 100% uhradenej ceny. Pri zrušení tábora v konkrétnom termíne z dôvodu neobsadenia, musí byť objednávateľ informovaný najneskôr 7 dní pred nástupom na kurz. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne, e-mailom..

6. Odstúpenie od zmluvy

a) Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a iba písomnou formou.

b) S odstúpením od zmluvy súvisí v prípade denného tábora storno poplatok (viď čl. 7.).

c) Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia dodávateľovi.

d) Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade objektívne nepredvídateľných okolností alebo v prípade, že
objednávateľ nesplní všetky povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných podmienok.

7.Storno podmienky

V prípade ak chce objednávateľ odstúpiť od zmluvy:

a) 10 a viac dní pred nástupom prihláseného dieťaťa do tábora, tvorí storno poplatok 25 % z celkovej zaplatenej ceny.

b) menej ako 10, maximálne však 2 dni pred nástupom, predstavuje storno poplatok 50% z celkovej zaplatenej ceny.

c) 2 a menej dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na tábor predstavuje storno poplatok 100% z celkovej zaplatenej ceny.

d) dodávateľ ponúka objednávateľovi možnosť prehlásiť dieťa na iný/náhradný termín denného tábora, pokiaľ nie je kapacita vybraného turnusu v danom čase už naplnená.

e) v prípade stornovania náhradného termínu nevzniká už objednávateľovi žiaden nárok na vrátenie poplatku za denný tábor

8. Záverečné ustanovenia

a) Objednávateľ týmto udeľuje dodávateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov a údajov jeho dieťaťa, ktoré poskytol pri registrácii na denný tábor organizovaný dodávateľom.

b) Objednávateľ zároveň súhlasí s použitím audiovizuálnych nahrávok a fotografií z tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo na propagačné účely.

c) Dodávateľ je oprávnený osobné údaje, audiovizuálne nahrávky a fotografie z kurzov ďalej spracúvať, a to pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu aktivít spoločnosti ROSLY s.r.o.

d) Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, emailom odvolať.

e) Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách dodávateľa.

f) Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní.

g) Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.

h) Obe zmluvné strany vyhlasujú, že všetky podmienky sú im jasné a zrozumiteľné, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť.

i) Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.5.2016. a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na kurz/tábor.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.
ROSLY, s.r.o.
Hollého  162/17
01501 Rajec
Slovensko
Web: www.rosly.sk
Email: rosly@rosly.sk
Ďalšie kontaktné informácie

TOP